Best practice

  1. Home
  2. Best Practices
  3. Experimenteren met Omgevingsvisie en Omgevingsplan bij gemeente Peel en Maas
Peel En Maas
Experimenteren met Omgevingsvisie en Omgevingsplan bij gemeente Peel en Maas
Door Het Omgevingscollectief op 20 maart 2017

Experimenteren met Omgevingsvisie en Omgevingsplan

De gemeente Peel en Maas heeft de ambitie om een Omgevingsvisie op te stellen en nu al ervaringen op te doen met werken én besturen in de geest van de Omgevingswet. Op basis van de Crisis- en herstelwet (Chw) zijn hiertoe - op verzoek van de gemeente - door het ministerie van IenM een aantal pilots toegekend. Deze pilots bestaan uit experimenten op het gebied van duurzaamheid (afwijken van het bouwbesluit voor afwijkende ‘Energie Prestatie Coëfficiënt’), energie opwekking (Zonnecollectoren en ijskelders vergunningsvrij bouwen), het doorschuiven van onderzoeksplichten, het wonen in het buitengebied en flexibel bestemmen.

 Daarnaast gaat de gemeente voor haar gehele grondgebied een Omgevingsplan opstellen (bestemmingsplan met verbrede reikwijdte). Door deze experimenten geeft de gemeente mede invulling aan het implementatietraject van de Omgevingswet.

 Afgelopen jaar heeft in het teken gestaan van de projectvoorbereiding en de data-inventarisatie. Hierbij spelen vragen bij de gemeente als: hoe maak je een dergelijke Omgevingsvisie en Omgevingsplan. Welke data leg je vast, met welke ICT-hulpmiddelen? Hoe kan deze visie en dit plan worden gevisualiseerd en gebruikersvriendelijk toegankelijk worden gemaakt? Hoe kan slim gebruik worden gemaakt van basisregistraties als bijvoorbeeld de BGT?

NedG_Flip-over-Workshop-Omgevingsvisie-plan.png?mtime=20170320123425#asset:119

Informatiebehoefte voor het hele Omgevingsdomein

Verder wil de gemeente een scherper beeld krijgen van de informatiebehoefte voor het gehele Omgevingsdomein/Omgevingswet. De gemeente Peel en Maas kiest hier nadrukkelijk voor het perspectief van de stakeholder m.b.t. die fysieke omgeving: burger, bedrijf, initiatiefnemer, mede-overheid, maatschappelijke organisatie, gemeente-(Raad), Bestuur etc. Redeneren vanuit de vrager dus, en niet vanuit de aanbieder van diensten en informatie.


Antea Group en NedGraphics verzorgen workshop

De vraagstelling van de gemeente Peel en Maas is zeer herkenbaar voor de adviseurs van Antea Group en NedGraphics. Juist omdat de vraag van de gemeente bestond uit een Omgevingswet-inhoudelijke component, een implementatiecomponent  én een ICT-component hebben Antea Group en NedGraphics hier de krachten gebundeld. Aan de workshop werd deelgenomen door (management-)vertegenwoordigers uit verschillende disciplines: Ruimtelijke ontwikkeling, Vergunningverlening, toezicht en handhaving, Basisregistratie en (Geo-) Informatiebeleid.


Focus op ambitie, klant en aanpak

Vanuit 3 invalshoeken heeft de gemeente tijdens de workshop haar ambitie, klantbenadering en aanpak aangescherpt. Gebruik makend van het ambitie-model (kwadrantenmodel) voor de invoering van de Omgevingswet is in beeld gebracht hoe de deelnemers individueel én als organisatie ‘in de wedstrijd staan’. Wordt gekozen voor verandering en externe oriëntatie, of juist voor een meer op de eigen organisatie en eigen werkprocessen gerichte aanpak? Vervolgens is - aan de hand van de ‘persona-benadering ’(klanttypen) - verkend hoe de dienstverlening en informatievoorziening verbeterd kunnen worden. Afsluitend is geïnventariseerd welke kritische succesfactoren onderkend kunnen worden, bij het opstellen van een gedragen Omgevingsvisie en Omgevingsplan.

NedG_Strategieen-Omgevingswet-VNG-KING.png?mtime=20170320123432#asset:120

Oogst van de workshop

Na afloop gaven de deelnemers aan veel te hebben geleerd van de adviseurs van Antea Group en NedGraphics, maar ook zeker van elkaar! Conclusie was dat de geformuleerde ambitie(s) ook nadrukkelijk getoetst moet worden met Management, Bestuur en Raad. De in de workshop besproken ‘klantreizen’ kunnen verder worden uitgewerkt. Optimale communicatie met de verschillende stakeholders zal worden verkend in de pilot voor het maken van een Chw-bestemmingsplan (voor een natuurgebied). Tot slot wil de gemeente aan de slag met een concreet stappenplan hoe aan te sluiten op het landelijke – nog in ontwikkeling zijnde - Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).